Làm hình bướm vào Yahoo Messenger :

Đầu tiên các bạn phải tạo ra 6 nick ảo :

I.Hướng Dẫn Làm Nick Ảo:
   
1.Từ cửa sổ Yahoo Messenger các bạn click vào Messenger .Tiếp theo các bạn chọn My Profiles rồi bạn click vào Create/ Edit My Profile . Nó sẽ xuất hiện một cửa sổ trình duyệt mới như hình dưới nè :   2.Các bạn click vào Create New Public Profile để tạo 1 nick ảo mới nha !1 nick thật tối đa được tạo 6
   nick ảo thôi !
   Sau khi click vào Create New Public Profile thì nó sẽ ra như thế này,các bạn chỉ cần điền nick muốn tạo vào ô
   Name Your Profile và kéo xuống dưới click vào Create Profile vậy là xong.Các mục khác bạn
   không cần quan tâm !   3.Khi bạn tạo thì có khả năng xảy ra các lỗi sau :
   .Nick bạn muốn tạo đã có người dùng
   .Nick bạn muốn tạo có xử dụng ký tự đặc biệt
   .Nick bạn muốn tạo dài quá 32 ký ự

   Những lúc như vậy thì nó sẽ thông báo lỗi.Và bạn phải chọn nick khác !
   Còn nếu sau khi tạo xong mà nó quay trở lại trang đầu tiên là bạn đã thành công rồi đó !

Việc tạo nick ảo như vậy là xong rồi nha!Tiếp theo bạn add 6 nick ảo đó + 1 nick thật của bạn vào cùng 1 group (nhóm) :1.Sau khi add xong bạn click chuột phải vào từng nick rồi chọn Contact Details :2.Xong rồi nó sẽ hiện ra 1 cửa sổ mới các bạn coppy lần lượt các hình ở dưới vào ô First sau đó nhấn Save & CloseHình 1 :

1E        (¯¯`·.¸     My LoVe For You      ¸.·´¯¯)
2N    (     °·.¸    ~\  / ~    ¸.·°    )
3G      (   (0)  °·.¸ °:¦:° ¸.·°  (0)   )
4L         °· . ¸ ¸¸¸¸¸ | | ¸¸¸¸¸ ¸ . ·°
5A            ¸.·° | |    °·.¸
6N         /    ¸.·´`··´`·.¸    \
7D          (_ ¸.·°  forever  °·.¸ _)

Hình 2 :

A      *.L.*       *.O.*         *.V.*        *.E.*
B     *.*    *.*  *.*    *.*     *.*    *.*  *.*    *.*
C    *.*        *          *.* *.*         *        *.*
D       *.*    Tình_Yêu   *.*    *.*    Bat_Tu    *.*
E        *.*     T     *.*  ™Yêu™  *.*     ?     *.*
F         *.*    *.*    *.*Em*.*    *.*    *.*
G            *.*        ™Nhiêu™        *.*

Hình 3 :

Lưu ý đối với cái này thì dòng 1 là group

A                 .÷*****÷.  love  .÷*****÷.
1           .**'        '**.   .**'       '**.
2             .**'        Anh Yêu Em        '**.
3           '**.                        .**'
4    .+****+.      '**.        Love        .**'     .+****+.
5    : Cha`ng :        '**.     _Va`_     .**'        : Na`ng :
6   `*****´      .÷*****÷.  love  .÷*****÷.      `*****´
7 `*-................-*´      *...*   `*÷*´  *...*      `*-................-*´

Hình 4 :

A      "·´`·.(*·.¸(`·.¸ ¸.·´)¸.·*).·´`·"
B      "* † * My "LoVe" FoReVeR * † *"
C  "·´¨*·.¸¸.*..^_^ Chi Yêu Mình Em ^_^..*.¸¸.·*¨."
D      "·´`·.(¸.·´(¸.·* *·.¸)`·.¸).·´`·"
E             *(¨`·.·´¨)*
F              `·.¸.·´

 

Hình 5 :

Add 12 Nick 10 nick ảo và 2 nick thật

A     (( ` '- " ` ´ " -' ´ )).............................(( ` '- " ` ´ " -' ´ 
B       )     -    -     (....................................)     -   
C     /      (0 _ 0)      \............................./      (0 _ 0)  
D      \       (0)      /..................................\       (0)
E       _   '-.._'='_..-'   _.................................._   '-.._'='_..-' 
F/`; # ' # ' # .-. # ' # ' # ;´\........./`; # ' # ' # .-. # ' # ' # ;´
G\_))          '^'          ((_/..........\_))          '^'
H #.       Ti`nh Ye^u        .#..........#.       Ti`nh Ye^u        .
I  '#.   Cua Chu'ng Mi`nh   .#'............'#.   Cua Chu'ng Mi`nh   .#'
K  / '#.       La         .#' \............./ '#.       La      
L  _\  \' #. Vi~nh Cuu .# '/  /_........ _\  \' #. Vi~nh Cuu .# '/  /_
M   (( (__)     '#'     (__) ))...................(( (__)     '#'     (__) ))

 

Hình 6 :

A          Love             .÷*****÷.           .÷*****÷.             You
1                      .** '          ' **.   .** '          ' **.         
2                    .** '               **               ' **.
3                        .** '          ...ONLY...         ' **.               
4             .+***+.          .** '        ..LOVE..        ' **.           .+***+. 
5       :   ±     :           .** '                  ' **.           :      ±   :
6       :    *+.+´    .+**+.     '.**.            .**.'     .+**+.    `+.+*    :
7         `*-..........-*´       *...*       `*÷*´       *...*         `*-..........-*´

 

Hình 7 :

1 ::::::::*.G.*:::::::::::::*.L.*:::::::::::::::::::(¯¯`·.¸  *  ¸.·´¯¯):::::::::::::::::::*.G.*:::::::::::::*.
2 ::::::*.*::::::::*.**.*:::::::*.*::::::::::(¯¯`·.¸ILoveYou¸.·´¯¯)::::::::::*.*::::::::*.**.*:::::::*.*::::::::
3 ::::*.*:::::(¯`·¸¸·´¯):::::::*.*:::::::::::::(¯¯`·.¸  ! ¸.·´¯¯):::::::::::::*.*:::::::(¯`·¸¸·´¯)::::::::*.*:
4 ::::::*.*:::::::°·.¸¸.·°:::::::*.*:::::::::::::::::::(¯¯`·.¸¸.·´¯¯):::::::::::::::::::*.*:::::::°·.¸¸.·°::::::
5 :::::::::*.*::::::::::::::::::*.*:::::::::::::::::::::::::::::(¯`·..·´¯):::::::::::::::::::::::::::::*.*::::::
6 :::::::::::::*.*:::::::::::*.*::::::::::::::::::::::::::::::::::::°:¦:°::::::::::::::::::::::::::::::::::::*.*
7 :::::::::::::::::::::*.*::::::::::::°·.¸ °:¦:° ¸.·°::::::::::::::::::::::::::::°·.¸ °:¦:° ¸.·°:::::::::::*.*::

Hình 8 :

A#   #   #   # '.•´'   #   #   #   #   #   #   #   #   #'`•.   #   #   #   #   #
B  #   #   #.•·     ° .  #   #   # ^------^   #   #   #. °     ·•. #   #   #   #   #    
C#  #   #·•.          °.¸.¤'¤.¸.°   ·    ·   ¤.¸.°'°.¸.¤          .•· #   #   #   #   #
D  #   # ·•.               -I—  -Love—  -You—                .•·  #   #   #   #
E#  #  #·•.                                                 .•·#   #   #   #   #
F  #   #  #·•.        .+•¨¨\/.                .\/¨¨•+.        .•· #   #   #   #   #
G#   #   #   # · •. •   #   #   #   #·•.•·   #   #   #   #• .• ·  #   #   #   #   #
 

Hình 9 :

1                                                            .÷*****÷.   Khanh   .÷*****÷.
2             (\__/)                                         .**'        '**.  My .**'        '**.                                   (\__/)
3            (>'o'<)                                        .**'        Anh Yêu Em         '**.                                   (>'o'<)
4            (")_(")                                          '**.                        .**'                                      (")_(")
5     *(`·.¸(`·.¸*¤*¸.·´)¸.·´)*                      .+****+.      '**.        Love        .**'     .+****+.                *(`·.¸(`·.¸*¤*¸.·´)¸.·´)*
6  »~:¤.·º`·. I LOVE YOU .·´º·.¤:~«                  : Cha`ng :        '**.     _Va`_     .**'        : Na`ng :              »~:¤.·º`·. I LOVE YOU .·´º·.¤:~«
7     *(¸.·´(¸.·´*¤*`·.¸)`·.¸)*                      `*****´      .÷*****÷.  love  .÷*****÷.      `*****´                 *(¸.·´(¸.·´*¤*`·.¸)`·.¸)*
8                                           `*-................-*´      *...*   `*÷*´  *...*      `*-................-*´
 

Hình 10 :

1                   »~:.·º`·.*(`'·.¸(`'·.¸Ma~i Ye^u Anh Ma` Tho^i¸.·'´)¸.·'´)*.·´º·.:~
2        -:¦:-·.¸¸.·º¯¯*-:¦:- -»º«-(¯`·.[E][M][.]--[H][A][N]--[E][M][.].·´¯)-»º«- -:¦:-*¯¯º·.¸¸.-:¦:-
3          ((¯`½`«`·.%(*·.¸(`·.¸ {V}{I}{Q}{U}{A}{Y}{E}{U}{A}{N}{H} ¸.·´)¸.·*)%.·´»½´¯))
4      (¯`H´¯)     ".´¯¯*·.¸¸.·º°.Mo^~i-Ha^.n-Na`y-Bi't-Ti'nh-Sao-Da^y.°º·.¸¸.·*¯¯`."    (¯`Q´¯)
5      `*.¸.*´              (\__/)".´`·.(¸.·´(¸.·*[DauWa']*·.¸)`·.¸)¸.·´`·"(\__/)             `*.¸.*´
6     ¸.•´¸.•*¯¯)¸.•*¯¯)   (>'o'<)          (*(¯¯`·.·´¯¯)*)           (>'o'<)   (¯¯*•.¸(¯¯*•.¸`•.¸
7     (¸.•´(¸.•´¸.•´¸.•¯¯•.  (")_(")              `~,|,~´               (")_(")  .•´¯¯•.¸¸`•.¸)`•.¸)
 

Hình 11 :

1                   ¸.·°¯¯°·.¸     ¸.·°¯¯°·.¸          ¸.·°¯¯°·.¸     ¸.·°¯¯°·.¸
2               ¸.·°         °·.¸/          °·.¸   ¸.·°          \¸.·°          °·.¸
3           ¸.·°    .·         .· \           (¯`v´¯)           / ·.         ·.    °·.¸
4       ¸.·°       /.¸.·°·.     /.¸.·°·.          `·.¸.·´          .·°·.¸.\     .·°·.¸.\       °·.¸
5    ¸.·° ¸. ·° °·.¸¸.·       ·.¸.·       °·.¸       LOVE       ¸.·°       ·.¸.·        ·.¸.·° °· .¸ °·.¸
6                                      °·.¸          ¸.·°
7                                           °·.¸¸.·°
 

Chúc các bạn thành công ! có gì không hiểu contact WWW.haylem.net nhé ^_^